Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

1. Ορισμοί

  • «Χρήστης» ή «Χρήστες» νοούνται τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που είναι ικανά για δικαιοπραξία σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
  • Ως «Ιστοσελίδα» ορίζεται ο διαδικτυακός τόπος «www.extramiletravel.com»
  • Ως «Εταιρεία» ορίζεται η Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Extra Mile Travel», που εδρεύει στο
    Γαλάτσι Αττικής, οδός Κορίνης αρ. 7 και είναι εγγεγραμμένη στο Γεν. Εμπορικό Μητρώο (αρ. εγγραφής: 169395303000)

2. Γνωστοποίηση για τη χρήση της ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται στα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που είναι ικανά για δικαιοπραξία σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

Αν δεν ανήκετε σε κάποια από τις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις ή δεν συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης που αναφέρονται πιο κάτω, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την Ιστοσελίδα.

Η προσπέλαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των αναφερομένων όρων και των προϋποθέσεων.

3. Σκοπός

Η Extra Mile Travel έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.extramiletravel.com για να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες αλλά και πληροφορίες ή υπηρεσίες τρίτων προς το κοινό και τους πελάτες της. 

Στόχος της Ιστοσελίδας είναι να παρέχει πλήρεις, ακριβείς και σαφείς πληροφορίες. Προς τούτο, ενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια.

4. Περιεχόμενο

Ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, πώληση, εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, εκτέλεση, έκδοση, μεταφόρτωση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Τα λογότυπα της εταιρείας αποτελούν προϊόν προστατευόμενο από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους από οποιονδήποτε, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά και τα διαγράμματα, τα αρχεία και κάθε άλλο υλικό) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου, εμπίπτει στα οριζόμενα από τους νόμους και τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η χρήση των αναφερομένων στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική εκμετάλλευση.

Στοιχεία της ιστοσελίδας που προέρχονται από άλλους οργανισμούς ή φορείς ή άτομα, δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας αλλά του φορέα προέλευσής των. Σε κάθε περίπτωση, κάθε τρίτος που χρησιμοποιεί, ή αντιγράφει ή αναφέρει δημόσια πληροφορίες, στοιχεία ή άλλο υλικό της ιστοσελίδας, υποχρεούται σε αναφορά της προέλευσής του, χωρίς τούτο να αναιρεί τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες ή/και υπηρεσίες προερχόμενες από ιστοσελίδες τρίτων. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις για την εγκυρότητα ή η ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ιστοσελίδες αυτές. Η πολιτική και οι όροι
χρήσης των ιστοσελίδων αυτών ορίζονται από τους ιδιοκτήτες τους και όχι από την Εταιρεία.

Η προσπέλαση των στοιχείων των ιστοσελίδων των συνεργαζόμενων γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Απαγορεύεται η χρήση υπερσυνδέσεων (link) οποιουδήποτε ιστοτόπου ξένου προς την Εταιρεία με την ιστοσελίδα www.extramiletravel.com, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

5. Περιορισμοί στη χρήση της ιστοσελίδας

Απαγορεύεται ρητά, πλέον των λοιπών περιορισμών χρήσεως, η χρήση υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή έχει σκοπό να προκαλέσει ηθική ή  οικονομική ή άλλη βλάβη σε οποιονδήποτε.

Απαγορεύεται η εισαγωγή ή/και η μεταφόρτωση μέσω της ιστοσελίδας λογισμικού ή κάθε άλλου στοιχείου προγραμματισμού που έχει σκοπό την πρόκληση ηθικής ή οικονομικής ή κάθε είδους βλάβης, τόσο στην Ιστοσελίδα και κατ’ επέκταση στην Εταιρεία, όσο και στους Χρήστες. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τυχόν ακατάλληλες ενέργειές του
ή παράνομες ενέργειες που θα επιφέρουν παντός είδους ζημιά στην ιστοσελίδα ή στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Απαγορεύεται η χρήση ή η παροχή πληροφοριών που διατίθενται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση της Εταιρείας.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς που δεν είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με τους κανόνες καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

6. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως προκληθεί στους Χρήστες από την χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία, ενημερώνει ότι σε ουδεμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει δική της ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς ή σε τρίτον, εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν, όταν επιχειρείται η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει προσωρινά τη χρήση της ιστοσελίδας ή να τροποποιήσει το περιεχόμενό της κατά την απόλυτη κρίση της οποτεδήποτε, χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ειδοποίηση οιουδήποτε.

Η καταστροφή των στοιχείων ή πληροφοριών ή ενημερώσεων που έχουν παρασχεθεί από την ιστοσελίδα αμέσως μετά τον τερματισμό ή την
αναστολή της λειτουργίας της, είναι υποχρέωση των χρηστών. Χρήση τέτοιων στοιχείων μετά από την αναστολή ή τον τερματισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας συνιστά παράνομη πράξη.

7. Ασφάλεια

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία του χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των συστημάτων προστασίας και της χρήσης προγραμμάτων προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, με σκοπό την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία της ιστοσελίδας.
Επίσης, η Εταιρεία ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών.

Παρ’ όλα αυτά, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, όπως και για οποιαδήποτε ζημία που ενδέχεται ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

8. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και όταν το κρίνει αναγκαίο τους παρόντες όρους, οι οποίοι επικαιροποιημένοι θα βρίσκονται πάντοτε διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα. Ισχύοντες θεωρούνται πάντοτε οι Όροι Χρήσης, όπως τούτοι διαμορφώθηκαν από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

9. Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί ορίζουν την εγκυρότητα των παρόντων όρων και κάθε περίπτωση διάταξης αντιβαινούσης του νόμου, ακυρούται αυτοδικαίως, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων.

Παρακαλούμε να αναφέρετε τα όποια προβλήματα διαπιστώσετε με τους παρόντες όρους, χρησιμοποιώντας κάποιον απ’ τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας: